fredag 6 december 2013

Reglering om namnet absint - del 4

Vad som egentligen sker på grund av den schweiziska absintprotektionismen och hur det påverkar, eller kommer att påverka, producenter och konsumenter runtom i världen är något av ett mysterium för mig. Nyligen skrev dock The Wormwood Society, världens förmodligen främsta absintsällskap (och webbsajt), ett initierat inlägg i debatten om saken och jag väljer här att presentera deras text i översättning till svenska av mig.


Det engelska originalet finns här på The Wormwood Societys hemsida.

"The Wormwood Society meddelar härmed att vi motsätter oss den lag om skyddade ursprungsbeteckning som antogs den 16 augusti 2012 av Schweiz federala jordbruksdepartement. Vi anser bestämt att denna lag bygger på falska premisser och att den bör återkallas.

Enligt The International Trade Center, ett gemensamt organ inom Världshandelsorganisationen och FN, är 'ett geografisk ursprungsskydd ett skydd för varor som har ett specifikt geografiskt ursprung och besitter särskilda egenskaper eller ett rykte på grund av denna plats'. Exempel på detta är champagne, skotsk whisky, portvin, Idahopotatis, roquefortost, och Kona kaffe.

Denna schweiziska lag innehåller ett antal skydd som gäller absint. Det mest illavarslande är att lagen geografiskt begränsar den rättsliga tillämpningen av namnet 'absinthe' till endast de spritdrycker som produceras i det lilla Val-de-Traversdistriktet i Schweiz.

Internationellt gavs 30 dagar för att lägga fram invändningar och 42 parter opponerade, bland annat absintproducenter i Frankrike, USA, delar av Schweiz utanför Val-de-Travers och berörda styrelseledamöter i The Wormwood Society, men det schweiziska federala jordbruksdepartementet accepterar inga av motargumenten.

Även om förespråkarna för denna lag om ursprungsbeteckning från början hävdade att lagen bara skulle påverka producenter med säte i Schweiz så har de inte presenterat några fakta för att underbygga detta påstående. Många fördrag binder tvärtom samman Schweiz och den Europeiska Unionen. Ett relevant fördrag, avtalet om handel med jordbruksprodukter, konstaterar till exempel i bilaga 8, artikel 5:

2. I den europeiska gemenskapen (EU) får schweiziska skyddade ursprungsbeteckningar:

- inte användas på annat sätt än under de villkor som föreskrivs i lagar och förordningar i Schweiz, och

- uteslutande förbehållas de spritdrycker och aromatiserade drycker med ursprung i Schweiz som de avser.

Utan bevis på motsatsen kan The Wormwood Society bara anta att denna artikel i fördraget kommer att bifallas. Detta skulle kräva att alla EU-baserade och schweiziska absintproducenter som befinner sig utanför Val-de-Travers tvingas sluta använda termen [absinthe] vilket kan orsaka allvarlig ekonomisk skada för en bransch som fortfarande kämpar för att återhämta sig efter över hundra år av motpropaganda och missförstånd.

Dessutom kommer producenter med säte i länder som har bilaterala avtal, som för närvarande redan är antagna eller som kommer att antas i framtiden, att påverkas på samma sätt, bland annat i USA. Nya jämförbara avtal med Ryssland och Jamaica visar den schweiziska regeringens vilja att skriva sådana fördrag med flera icke-EU-länder. Den schweizisk-jamaicanska överenskommelsen [länk till avtalet här*] är särskilt oroande eftersom den, i en helt annan del av världen, kräver samma begränsning av beteckningen 'absinthe' som fördragen mellan Schweiz och EU föranstaltar.

Förespråkare för den schweiziska åtgärden hävdar vidare att den tradition av olaglig absintproduktion som har förekommit i Val-de-Travers-regionen alltsedan absintförbudet 1910 cementerade regionens plats i historien vad det gäller absinthe och föreslår att en obruten härkomstlinje ska få råda. Vi på The Wormwood Society hävdar tvärtom att destillering av absint alltid har varit ett internationellt kulturarv och att den mesta absintproduktionen skett utanför den lilla regionen Val-de-Travers. Vi hävdar också att dryckens allmänna popularitet även har varit större på annat håll. Mest framträdande är Frankrike. Frankrike var i runt 110 år globalt erkänt som själva epicentrum för all absinttradition. Noterbara är även de exempel på olaglig absintproduktion som förekom i staden Pontarlier i Frankrike efter att landet införde absintförbud, Spaniens oavbrutna och helt lagliga produktion ända in på 1960-talet och även affärsmännen J. Marion Legendre och Reginald Parker i New Orleans (USA) som i hemlighet destillerat absint och använde det som inspiration för den efterföljande kommersiella produkten Herbsaint.

The Wormwood Society finner den schweiziska lagen både ologisk och oacceptabel eftersom absint historiskt sett tillverkats i destillerier runtom i världen och även har fortsatt att vara lagligt utanför Schweiz sedan man där förbjöd tillverkning och försäljning av drycken 1910.

The Wormwood Society erkänner behovet av att juridiskt försöka definiera spritdrycken absint och lovordar landet Schweiz för att ta ledningen i den delen. Men det geografiska ursprungsskyddet av namnet absinthe är vilseledande, felaktig, utan historisk grund och oförenlig med den gängse behandlingen av ursprungsbeteckningar. Dessutom kan detta skydd, avsiktligt eller ej, aktiveras [annorstädes] genom att befintliga och framtida internationella avtal verkställs. Resultatet skulle innebära en uppenbar begränsning av dryckens namn och etikettering och därigenom inskränka dess potential på marknaden.

The Wormwood Society ser alltså målen för det schweiziska ursprungsskyddet som antiteser till sällskapets uppdrag; faktabaserat utbildande om absint, och vi motsätter oss det på grund av den felaktiga information på vilken det är baserat.

Mycket allvarligare är dock frågorna om undertryckande av fri och rättvis handel och konsumenternas minskade valmöjligheter som utan större tvekan blir resultaten av denna felinformerade och missriktade åtgärd. Åtgärden som har lagfästs kodifierar en vanföreställning, liknande de som antogs för ett sekel sedan, och har potential att göra stor skada för absint som produkt i sin helhet."

Mina tidigare inlägg som handlar om de nutida regleringarna, och förslag till regleringar, som gäller absint kan du enklast hitta genom att använda länkarna här nedan:
- del 1,
- del 2
- och del 3.

*) I avtalstexten mellan Schweiz och Jamaica berör sidorna 10 - 13 namnskydden som avser schweiziska produkter, däribland absinthe. Lägg märke till att absinthe namnskyddas generellt och att det alltså inte handlar om "Swiss absinthe" eller t ex La Bleue (för info om La Bleue se sista stycket i del 1).

- Tack till Gwydion Stone på The Wormwood Society.